Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
4185 b75f

May 19 2018

5604 d33d
Reposted fromwestwood westwood
2705 562c 500
Reposted fromwestwood westwood
5631 fe4a 500
Reposted fromwestwood westwood
1206 e862 500
Reposted fromwestwood westwood
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
1288 a7c3 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viazagrobela zagrobela
Wiem, że jeszcze zatęsknię 
kiedy jesień nadejdzie
pewnie spojrzę na jej zdjęcie,
potem odłożę je na miejsce i usiądę na krześle.
— Stygmaty

March 03 2018

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viamessinhead messinhead
3130 dce6
/tuszzarogiem
6943 acf5
Reposted fromusual usual viazagrobela zagrobela

May 20 2017

5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viafelicka felicka

April 29 2017

3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacinnamomum cinnamomum

April 21 2017

March 29 2017

1464 77c8 500
Reposted frombestero bestero viabriatska briatska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl