Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

9628 084a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
7892 7f42 500
Reposted fromkinkesque kinkesque viabrzask brzask
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 02 2015

3359 e199
Reposted frompeper peper viai-am-just-a-man i-am-just-a-man

July 01 2015

9718 7ac4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazagrobela zagrobela
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viabrzask brzask

June 27 2015

7860 f797 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viabrzask brzask

June 26 2015

7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viabrzask brzask
3925 8c4f
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viabrzask brzask
Reposted frombluuu bluuu viahermina hermina

June 23 2015

0671 49c0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahermina hermina

June 20 2015

5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viafelicka felicka

June 19 2015

3932 a2b1
Reposted fromtron tron viazagrobela zagrobela
8504 6ebd
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabrzask brzask
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viahermina hermina

June 18 2015

4137 005c 500
Reposted fromtwice twice viagemmy gemmy
6389 ba76
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viagemmy gemmy
4057 a80f 500
Reposted fromwestwood westwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl